• +4 0733 933 332
 • iasi@restarthome.ro

Programe cu finanţare nerambursabilă

Programe cu finanţare nerambursabilă

Start-up Nation România

Programul Start-up Nation România este un Program adoptat de Guvernul României în vederea stimulării de noi întreprinderi mici și mijlocii.

Schema programului este valabilă până la 31 decembrie 2020. Prin acest program se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim 10.000 de întreprinderi/anual. Finanţarea acordată este de 100% din cheltuielile eligibile și se ridică la un maximum de 200.000 lei/start-up. Lista domeniilor de activitate eligibile este una numeroasă, iar criteriile de eligibiltate pentru înscrierea în program sunt:

 • sunt intreprinderi mici si mijlocii, denumite in continuare IMM, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • au capital social integral privat;
  sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul schemei de ajutor de minimis si autorizat la momentul depunerii cererii de finantare, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat al statului si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;
 • nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 • nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitatile aferente;
 • nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri europene.

 Principalele cheltuieli eligibile în cadrul programului Start-up Nation:

 • Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC;
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;
 • Mijloace de transport, achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor;
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
 • Instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității;
 • Salariile, utilitățile, chiria;
 • Realizarea unei pagini web, inclusiv promovare online;
 • Francize, brevete de invenţie;
 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale;
 • TVA pentru neplatitorii de TVA;
 • Consultanţă întocmire documentaţie în vederea obţinerii finanţării şi implementare proiect
 • Software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe și software pentru comerţul on-line.

Termenul limită de depunere a proiectelor pentru 2017 a fost 14 iulie. Termenele de depunere pentru sesiunile viitoare vor fi comunicate de instituțiile competente.

România Start-up Plus

România Start-up Plus este o linie de finanțare pentru cei care vor să dezvolte o afacere în mediul urban. Acest program este dedicat exclusiv dezvoltării antreprenoriatului și înființării de noi întreprinderi. Valoarea maximă a subvenției per beneficiar (ajutor de minimis) este de 40.000 de euro.

Grupul țintă este format din persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și inființtează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
 • își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, într-una dintre cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia;
 • își au reședința sau domiciliul în regiunea în care se implementează proiectul.

Viitorii antreprenori vor beneficia de cursuri de educație antreprenorială și vor primi la semnarea contractului cu administratorul schemei de antreprenoriat o tranșă reprezentând 60% din valoarea proiectului. Beneficiarii proiectului vor trebui să efectueze cheltuielile incluse în planul de afaceri în maximum 12 luni de la semnarea contractului. Restul subvenției de 40% va fi acordată doar dacă beneficiarii au realizat venituri brute reprezentând jumătate din prima tranșă acordată.

În momentul de față, proiectele depuse de administratorii schemelor de antreprenoriat sunt în faza de evaluare. În momentul publicării listei cu implementatorii proiectului, vom reveni cu detalii.

Diaspora Start-up

Este o linie de finanțare destinată românilor din Diaspora și celor reîntorși recent care vor să dezvolte o afacere în mediul urban în România.

Condițiile de eligibilitate a grupui țintă sunt:

 • Au vârsta minimă 18 ani;
 • Poseda cetățenia română;
 • Fac dovada domiciliului sau a rezidenței în străinătate pentru cel puțin 1 an în ultimii 3 ani;
 • Demonstrează experiența antreprenorială prin documente de înființare a unei societăți comerciale în străinătate, precum și prin documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului sau;
 • Demonstrează capacitatea tehnică și profesională prin: contract de muncă, contract de colaborare, etc în domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului sau;
 • Demonstrează expertiza prin documente, recunoscute de Statul Roman, care să ateste finalizarea studiilor de specializate în cadrul unor institutii de învățământ superior din străinătate, precum și alte documente ce atestă certificări/formări ca urmare a unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului.

Beneficiarii ajutorului de minimis vor participa la cursuri de Managemenul afacerii, Marketing și promovare, Comunicare și tehnici de luare a deciziilor, etc., după care vor încasa valoarea grantului în două tranșe:

 • O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis;
 • O tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă venituri reprezentând minimun 30% din valoarea tranșei inițiale.

În momentul de față, proiectele depuse de administratorii schemelor de antreprenoriat sunt în faza de evaluare. În momentul publicării listei cu implementatorii proiectului, vom reveni cu detalii

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri (PNDR 6.1)

Scopul finanțărilor este de sprijinire a stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/ conducători unici ai unei exploatații agricole.

Sunt elegibile pentru finanțare persoaneel fizice care au vârsta mai mică de 40 de ani și SRL-urile care intră în categoria microîntreprinderilor. De asemenea, asociații majoritari și administratorii acestor societăți trebuie să aibă vârsta de cel mult 40 de ani.

Tânărul fermier îşi va asuma angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 3 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului.

De asemenea, este necesara inregistrarea tânărului fermier ca micro-întreprindere/ întreprindere mică cu maximum 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare, iar exploatatia agricola trebuie inregistrata la APIA (Registrul Unic de Identificare).

Solicitantul trebuie sa faca dovada ca deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 şi 50.000 S.O. (valoare producţie standard). SO se calculeaza in euro/ ha, avand in vedere valorile indicate de eurostat.

Intensitatea sprijinului financiar:

 • 000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
 • 000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 € SO;

Sprijinul financiar se  acorda in 2 transe:

 • 75% din valoare la momentul semnarii acordului de finantare
 • 25% se va acorda in momentul demonstrarii indeplinirii planului de afaceri si prin comercializarea productiei proprii intr-un procent de minim 20% din valoarea primei tranșe de plată. Beneficiarul va avea termen de 3 ani pentru demonstrarea procentului de comercializare a productiei proprii.

Peroada de implementare a proiectului este de 3 ani de la data semnarii acordului de finantare

Este un program de finantare multi-anual iar în fiecare an se deschid noi sesiuni de depunere. Sesiunea de depunere aferentă 2017 s-a îcheiat.

Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale (PNDR 6.2)

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale.

Persoanele care sunt eligibile pentru finanțare sunt:

 • Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spaţiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activităţi non-agricole pentru prima dată;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spaţiul rural, care îşi propun activităţi non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii Cererii de finanţare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activităţi până în momentul depunerii proiectului(start-up)

Sprijinul nerambursabil va fi acordat în două tranșe după cum urmează:

 • 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de finanțare;
 • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiţia implementării corecte a Planului de afaceri fără a depăşi 5 ani de la data semnării Contractului de finanţare

Valoarea sprijinului nerambursabil se acordă în limitele a două valori:

 • Maximum 70.000 Euro/ proiect în cazul activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism
 • Maximum 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activităţi;

Este un program de finantare multi-anual iar în fiecare an se deschid noi sesiuni de depunere. Sesiunea de depunere aferentă 2017 s-a îcheiat.

 

admin

1 comment so far

Costel AnastasiuPosted on8:17 pm - Nov 1, 2017

Sunt rentors de curnd din Italia as vrea sa deschid o mica afacere cu fonduri Europene ce trebuie sa fac.

Leave a Reply