• +4 0733 933 332
 • iasi@restarthome.ro

Tot ce trebuie să ştii despre înfiinţarea unei firme în România

Tot ce trebuie să ştii despre înfiinţarea unei firme în România

 Înfiinţarea unei firme este, pentru majoritatea antreprenorilor, primul pas în mediul de afaceri. Cea mai răspândită formă de organizare a firmelor este SRL-ul (Societatea cu răspundere limitată), aceasta fiind una dintre cele mai sigure variante de organizare pentru asociaţi.

Siguranţa în cazul societăţilor tip SRL este dată de faptul că asociaţii (persoane fizice) unei astfel de firme vor fi răspunzători în caz de insolvenţă doar cu patrimoniul firmei şi capitalul social pe care l-au adus în firmă. Numărul de asociaţi este limitat la 50, însă este permis ca o persoană fizică sau juridică să fie asociat unic într-un SRL. Valoarea minimă a capitalului social este de 200 lei.

Primul lucru care trebuie făcut în demersul de înființare al unei societăți este alegerea denumirii. În acest sens iar la Registrul Comerțului se completează un formular prin care se pot trece maximum 3 denumiri pentru verificarea disponibilității de denumire a viitoarei societăţi. Rezervarea denumirii este valabilă trei luni de la data obţinerii.

Următorul pas este stabilirea sediului social. Sediul social poate fi stabilit într-un spaţiu proprietate privată sau într-un într-un spaţiu închiriat. Mai există şi varianta de a apela la un cabinet de avocatură care oferă servicii de găzduire sediu social sau la alte societăţii care oferă servicii de acest tip. Pentru oricare din variantele prezentate anterior sunt necesare următoarele documente: contract de proprietate/ contract de închiriere/ contract de comodat/ contract de leasing imobiliar şi acordul vecinilor(doar în cazul în care sediul social este stabilit într-un spaţiu locativ).

Pasul următor în procesul de înfiinţare al societăţii este alegerea domeniilor de activitate. Domeniile de activitate se aleg din nomenclatorul condurilor CAEN. De precizat că trebuie ales un domeniu principal de activitate şi unul sau mai multe domenii secundare.

Următorul pas este întocmirea actului constitutiv. Conform normelor în vigoare, actul constitutiv se încheie sub semnătură privată, se semnează de către toţi asociaţii şi trebuie să cuprindă:

 • datele de identificare ale asociaţilor;
 • forma (în cazul nostru – SRL), denumirea şi sediul social;
 • obiectul de activitate al societăţii
 • capitalul social, cu menţionarea aportului fiecărui asociat, în numerar sau în natură;
 • asociaţii care reprezintă şi administrează societatea sau administratorii neasociaţi, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;
 • partea fiecărui asociat la beneficii şi la pierderi;
 • sediile secundare — sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică — atunci când se înfiinţează odată cu societatea sau condiţiile pentru înfiinţarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înfiinţare;
 • durata societăţii;
 • modul de dizolvare şi de lichidare al societăţii.

Referitor la capitalul social, acesta se depune într-un cont nou, deschis în numele firmei de către administrator, la orice bancă de pe teritoriul României. Persoana care va fi administratorul firmei trebuie să aibă asupra ei, atunci când solicită deschiderea contului, următoarele documente:

 • actul constitutiv;
 • dovada rezervării denumirii;
 • buletinul sau cartea de identitate;
 • buletinul sau cartea de identitate a delegatului + împuternicire pentru acesta, dacă este cazul.

După ce au fost parcure etapele enumerate anterior, repreyentanţii societăţii pot cere înmatricularea firmei în Registrul Comerţului. Acest lucru se face completând o cerere care va fi însoţită de :

 • actul constitutiv al societăţii;
 • dovada efectuării vărsămintelor în condiţiile actului constitutiv;
 • dovada sediului declarat şi a disponibilităţii firmei;
 • în cazul aporturilor în natură subscrise şi vărsate la constituire, actele privind proprietatea, iar în cazul în care printre ele figurează şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;
 • actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate în contul societăţii şi aprobate de asociaţi;
 • declaraţia pe propria răspundere a fondatorilor, a primilor administratori şi, după caz, a primilor directori, respectiv a primilor membri ai directoratului şi ai consiliului de supraveghere şi, dacă este cazul, a primilor cenzori, că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
 • alte acte sau avize prevăzute de legi speciale în vederea constituirii.
 • declaraţia referitoare la înregistrarea fiscală;
 • declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
  • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum trei ani;
  • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip;
 • în cazul firmelor cu asociat unic, declaraţia că persoana are calitatea de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată sau că societatea cu răspundere limitată cu asociat unic nu este asociat unic în altă societate cu răspundere limitată;
 • specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii. Acestea se depun la oficiul registrului comerţului odată cu cererea de înregistrare, dacă reprezentanţii au fost numiţi prin actul constitutiv, şi pot fi date în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia care va certifica semnătura sau în formă autentică la notarul public;
 • copie după actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice;
 • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale, dacă este cazul.

Termenul de în fiinţare este de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului cu actele menţionate anterior.

admin

Leave a Reply